Deelname van #ECI-UBI aan conferentie over de toekomst van Europa #COFE

Deelname van de Europese burgerinitiatieven aan de plenaire vergaderingen en burgerforums van de conferentie in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa (COFE)

 

Geachte heer Guy Verhofstadt, lid van het EP, medevoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, medevoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte mevrouw Iratxe Garcia-Perez, lid van het EP, vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Manfred Weber, lid van het EP, vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Gerolf Annemans, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Helmut Scholz, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Daniel Freund, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Zdzisław Krasnodebski, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

 

Geachte mevrouw of meneer,

het proces van de conferentie over de toekomst van Europa is in volle gang.

De eerste plenaire conferentie vond plaats op 19 juni 2021. Op 22./23.10.2021 vindt de tweede plenaire conferentie plaats, vanaf januari 2022 zullen er nog meer plenaire vergaderingen plaatsvinden.

Van 1 tot 3 oktober 2021 vindt het eerste European Citizens' Forum plaats, waarin het thema van ons European Citizens' Initiative (Panel 3: Economy, Social Justice, Employment) aan de orde komt. Van 19 t/m 21 november 2021 vindt de tweede en van 7 t/m 9 januari 2022 het derde Burgerforum over dit onderwerp plaats.

Siehe: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Wij zijn van mening dat de huidige Europese burgerinitiatieven, waaronder ons Europese burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU", moeten deelnemen aan deze plenaire vergaderingen en aan de thematisch relevante burgerforums en moeten worden uitgenodigd om dit te doen.

Ons argument hiervoor is dat de toekomstige EU-kwesties die worden vertegenwoordigd door de Europese burgerinitiatieven de instemming hebben van enkele tienduizenden of enkele honderdduizenden EU-burgers en daarom naar behoren in aanmerking moeten worden genomen in het discussieproces over de toekomst van Europa en de vertegenwoordigers van de Europese burgerinitiatieven moeten worden geraadpleegd.

 

Bovendien zou de deelname van de vertegenwoordigers van het Europees burgerinitiatief aan plenaire vergaderingen en de bijbehorende burgerforums het momenteel zeer lage niveau van bekendheid met het medezeggenschapsinstrument van het Europees burgerinitiatief vergroten. Zie: YouGov-enquêteoverzicht,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Ons Europees burgerinitiatief neemt ook met succes deel aan het onlineplatform voor de conferentie over de toekomst van Europa.

Siehe: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Geachte mevrouw of meneer,

We kijken met hoop uit op een vroege en positieve reactie.

Hoogachtend,

Vertegenwoordigers, leden van de organisatiegroep en leden van het coördinatieteam van de

Europees burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU"

 • Klaus Sambor - Oostenrijk
 • Ronald Blaschke - Duitsland
 • Michele Gianella - Italië
 • Evamaria Langer-Dombrady - Hongarije
 • Ly Katekondji - Frankrijk
 • Ivaylo Kirilov - Bulgarije
 • Engel Bravo - Spanje
 • Michaela Kerstan - Duitsland
 • Aija Lasmané - Letland
 • Heinz Swoboda - Oostenrijk
 • Jaanus Nurmoja - Estland
 • Leopoldo del Prado - Spanje
 • Zita Stockwell - Hongarije
 • Juha Uski - Finland

 

23 juli 2021

Europees burgerinitiatief „Start Onvoorwaardelijk Basis Inkomens (UBI) in de hele EU“
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Originele brief: 21 – 07 – 23 EBI in de conferentie over de toekomst van Europa

Wat is het Europese burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU"?

Sinds 25 september 2020 verzamelt de Europese Unie handtekeningen voor het Europese burgerinitiatief "Start onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU". Tegen 25th van juni 2022 moeten de handtekeningen van 1 miljoen burgers van de Europese Unie worden verzameld om ze bij de Europese Commissie in te dienen. Het doel is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU, dat het materiële bestaan ​​van eenieder en de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid waarborgt. Het initiatief om een ​​onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele Europese Unie in te voeren kan worden ondertekend op: https://eci-ubi.eu/.

Dit is een inleidend artikel op een serie artikelen over onvoorwaardelijk basisinkomen. We zijn van plan om het onderwerp van het onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken, kijkend door het prisma van Letland. Laten we beginnen met een inleidend artikel over wat UBI is, wat de doelen van UBI zijn, laten we een korte geschiedenis geven en de impact op wat er vandaag gebeurt.

 

Veelbesproken onderwerp op het gebied van sociale en mensenrechten

Onvoorwaardelijk basisinkomen is de afgelopen jaren een van de meest besproken sociale en mensenrechtenkwesties in Europa en wereldwijd geworden. Filosofen, economen, artsen, vertegenwoordigers van onderwijs, veiligheid, verschillende beroepen en kunsten, NGO-activisten, de Verenigde Naties, het World Economic Forum in Davos en de Wereldbank maken berekeningen. Dit idee wordt ook ondersteund door paus Franciscus, die erover schreef in zijn boek “Laten we dromen“. Over UBI wordt zowel in kastelen als in hutten gesproken. Er wordt aangenomen dat de implementatie van het UBI slechts een kwestie van tijd is. Om geen tijd en ons concurrentievermogen te verspillen voor het geval we moeten concurreren met een land waar het ubi al is ingevoerd, is het tijd om er ook in Letland over te praten.

 

Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen?

Het onvoorwaardelijk basisinkomen wordt bepaald door de volgende vier criteria:

 • universeel: UBI wordt aan iedereen betaald, zonder inkomenstoets.
 • Individueel: Iedereen - elke vrouw, elke man en elk kind - heeft op individuele basis recht op een ubi.
 • Onvoorwaardelijk: Als menselijk en wettelijk recht is het UBI niet afhankelijk van enige randvoorwaarden, of het nu gaat om een ​​verplichting om betaald werk aan te nemen, blijk te geven van bereidheid om te werken, betrokken te zijn bij een taakstraf, enz.
 • Hoog genoeg: Het bedrag moet zorgen voor een behoorlijke levensstandaard, die voldoet aan de sociale en culturele normen van de samenleving in het betreffende land.

 

Het onvoorwaardelijk basisinkomen bestaat dus uit periodieke contante betalingen die aan alle burgers (inwoners) zonder inkomenstoets worden toegekend om hun levensstandaard tot het einde van hun leven boven de armoedegrens te verzekeren.

UBI wordt in contanten betaald, niet in natura, waardoor de begunstigden vrij zijn om het naar eigen goeddunken te besteden. UBI betaalt iedereen, niet gericht op een specifieke bevolkingsgroep, individueel, niet aan het huishouden.

Het UBI kent geen arbeidsvoorwaarden, het is beschikbaar voor zowel mensen in loondienst als voor mensen die geen werknemer zijn, een vertegenwoordiger hebben in de creatieve industrie (ontvangst honorarium), werken als vrijwilliger, etc.

Het ubi moet materiële armoede voorkomen en de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de samenleving, het ubi moet volgens de EU-normen minstens boven het armoederisiconiveau liggen, wat overeenkomt met 60% van het zogenaamde nationale mediane netto-equivalentinkomen.

In 2019 bedroeg het armoederisico in Letland bijvoorbeeld 21.6% of 407 duizend mensen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het equivalent besteedbaar inkomen van deze populatie onder de armoederisicogrens of 441 euro per maand. Gegarandeerd minimuminkomen (GMI) in Letland is vastgesteld op 20% van het mediane inkomen.

In landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en het mediane inkomen daarom laag is, moet een alternatieve maatstaf (bijv. een pakket goederen en diensten) worden gebruikt om de hoogte van het basisinkomen te bepalen, om een ​​waardig leven, materiële zekerheid en volwaardige deelname aan de samenleving.

Initiatiefnemers van het Europees burgerinitiatief "Start Unconditional Basic Incomes (UBI) into the EU" verzoeken de Europese Commissie om een ​​voorstel te doen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU, waarmee regionale ongelijkheden worden verkleind om de economische, sociale en territoriale cohesie te versterken in de EU (cohesiebeleid - een beleid van egalisatie, vermindering van ongelijkheden, betere betrokkenheid; een reeks beleidsmaatregelen en maatregelen die door de Europese Unie zijn uitgevoerd om het ontwikkelingsniveau van landen in evenwicht te brengen, waardoor meer eenheid en betrokkenheid als geheel wordt bereikt).

Hiermee wordt het doel bereikt dat is uiteengezet in de gezamenlijke verklaring van de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie 2017 dat “de EU en haar lidstaten ook efficiënte, duurzame en rechtvaardige socialebeschermingsstelsels zullen ondersteunen om het basisinkomen te garanderen "om ongelijkheid tegen te gaan".

Een ubi is een centrale maatregel om de doelstellingen van menselijke waardigheid, vrijheid en gelijkheid te bereiken die zijn vastgelegd in centrale documenten van de Europese Unie.

(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en).

 

Aantal handtekeningen vereist

Artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief stelt dat een van de voorwaarden voor de geldigheid van een Europees burgerinitiatief is – in ten minste een kwart van de lidstaten, de aantal ondertekenaars is ten minste gelijk aan het in bijlage I vermelde minimumaantal, dat overeenkomt met het aantal leden van het Europees Parlement dat in elke lidstaat is gekozen, vermenigvuldigd met het totale aantal leden van het Europees Parlement op het tijdstip van de registratie van het initiatief. In het geval van Letland zijn dit 5640 handtekeningen. Volgens het evenredigheidsbeginsel zou Letland echter 1 handtekeningen moeten verzamelen om 11,348 miljoen handtekeningen in de hele EU te halen. Tot op heden is het initiatief in Letland ondertekend door iets meer dan 3,295 Letse burgers van de 5,640, dat is 58.46% van het minimum aantal handtekeningen. Ondanks weinig informatie over dit initiatief in de media, staat ons land op de derde plaats in Europa wat betreft het verzamelen van handtekeningen. In totaal zijn er in de Europese Unie zo'n 138240 handtekeningen verzameld, dat is 13.82% van de 1 miljoen.

 

De eerste gelukkigen

Om EU-burgers te laten ervaren wat het betekent om regelmatig een ubi te ontvangen, hielden de initiatiefnemers, samen met hun supporters van de niet-gouvernementele organisatie UBI4ALL, op 16 juni 2020 de eerste EU onvoorwaardelijk basisinkomen verloting – € 800 per maand, die een jaar lang elke maand kan worden ontvangen (€ 800 voor 12 maanden is € 9,600 per jaar). Sinds 17 juni kunnen EU-burgers zich aanmelden voor de tweede UBI-loterij. Degenen die zich voor de eerste hebben aangemeld, komen automatisch in aanmerking voor de tweede UBI-loterij. De loterij staat open voor elke burger van de Europese Unie die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. De loterij wordt uitsluitend gefinancierd uit donaties van burgers via crowdfunding. Het is noodzakelijk om € 9,600 in te zamelen om het basisinkomen van één burger te financieren. Op het moment van schrijven van dit artikel hebben 16,281 burgers zich aangemeld voor de tweede verloting en is tot nu toe € 688 gedoneerd, maar de gelukkige winnaar van de eerste verloting is Lucy uit Frankrijk. De website waar je je kunt aanmelden voor de UBI-loterij is https://ubi4all.eu. Ook jij kunt een van de eerste gelukkigen zijn.

Roswitha Minardi (van links), de eerste onvoorwaardelijke loterijleider van de EU, Helwig Fenner (UBI4ALL), de initiatiefnemer van de loterij, en Lucie Paulin uit Frankrijk, de gelukkige winnaar van de UBI-loterij.

Er is weinig bekend en gesproken in Letland

Wat heeft het onvoorwaardelijk basisinkomen zo actueel gemaakt en waarom is er in Letland zo weinig over bekend? De wereldervaring is uitgebreid genoeg - er zijn een aantal experimenten, studies en data-analyses uitgevoerd, die bewijzen dat de betaling van het basisinkomen positieve economische en sociale effecten heeft. Daarom wordt dit onderwerp momenteel veel besproken in het buitenland.

Helaas vermijdt Letland te praten over alles wat de aandacht vestigt op het sociale systeem. Het eerste negatieve argument is meestal een misverstand: hoe kan geld voor niets betaald worden? Maar UBI is niet voor niets geld; het is een dividend op al onze investeringen van de oudheid tot op de dag van vandaag. We leven allemaal in een samenleving waarin we participeren. De samenleving vormt de staat en staten vormen vakbonden van staten. Het is gewoon eerlijk dat we een klein deel van onze bijdrage terugkrijgen.

 

Er moet rekening mee worden gehouden dat de tijd van bezetting een zeer negatief effect heeft gehad op onze manier van denken, waardoor we vaak niet breder of out of box durven denken. Zeker als de minister van Financiën meteen stelt dat het te duur is. De vraag rijst; kan de bevolking te duur worden voor het land? Dit is het geval met het ubi in de hele Europese Unie, niet alleen in een van de lidstaten. Landen profiteren omdat de kosten voor het aanbieden van verschillende functies kunnen worden verlaagd omdat hun mensen betrokken zijn bij het bieden van deze functies (meer hierover in een van de volgende artikelen).

 

Wereldervaring

Wat de wereldervaring betreft, moet worden gezegd dat deze zeer uitgebreid is.

Bezoek https://basicincome.stanford.edu/experiments-map/ om meer te weten te komen over elk vorig, heden of gepland experiment met een basisinkomen wereldwijd. Op deze kaart vind je gedetailleerde informatie over de locatie van de experimenten, tijd, aantal deelnemers, verantwoordelijke autoriteiten van het experiment, de hoogte van het basisinkomen, etc. belangrijke informatie, inclusief links naar projectwebsites.

Wereldkaart van experimenten met basisinkomen

Opgemerkt moet worden dat niet alle experimenten met gegarandeerd inkomen een onvoorwaardelijk basisinkomen hebben opgeleverd. Het meest voorkomende universele inkomen wordt toegepast. Wat is het verschil? Als het onvoorwaardelijk basisinkomen alle vier bovenstaande criteria omvat (algemeen, individueel, het wordt onvoorwaardelijk betaald en hoog genoeg), dan kan een van de criteria ontbreken voor het universele basisinkomen. Een voorbeeld is het Finse experiment, waarbij mensen werden geselecteerd die zich als werkloos hadden aangemeld. Dus de voorwaarde werd toegepast - de werklozen (universele groep mensen).

 

Het sociale programma van Bolsa Família in Brazilië richt zich op gezinnen in armoede of extreme armoede, niet op elk individu, dus dit type basisinkomen is ook universeel. De pilot-experimenten in Namibië en India zijn echter uitgevoerd volgens alle criteria voor een onvoorwaardelijk basisinkomen; ook UBI-experiment in Duitsland genaamd Mein Grundainkommen dat gebeurt nu.

 

Positieve resultaten spreken voor zich. In het SEED-project in Stockton, VS, waar 125 inwoners van de stad twee jaar lang $ 500 per maand ontvingen, noteerden ze bijvoorbeeld dat:

 • Gegarandeerd inkomen verminderde de volatiliteit van het inkomen, of de maandelijkse inkomensschommelingen waarmee huishoudens worden geconfronteerd, slechts 25% van de ontvangers zou een onverwachte uitgave betalen met contant geld of een equivalent daarvan. Een jaar later zou 52% van degenen in de behandelgroep een onverwachte uitgave betalen met contant geld of een equivalent daarvan;
 • een gegarandeerd inkomen stelde de begunstigden in staat een voltijdbaan te vinden – in februari 2019 had 28% van de ontvangers een voltijdbaan, een jaar later had 40% van de ontvangers een voltijdbaan;
 • ontvangers van een gegarandeerd inkomen waren gezonder, vertoonden minder depressies en angsten en verbeterden hun welzijn;
 • Het gegarandeerde inkomen verlichtte financiële schaarste en creëerde nieuwe mogelijkheden voor zelfbeschikking, keuze, doelen stellen en risico's nemen.

SEED_Preliminary+Analyse-SEEDs+First+Year_Final+Report_Individual+Pagina's

 

In 2018, Het New Leaf-project in Canada gebruikte innovatieve strategieën: 50 daklozen die relatief recent hun huis hadden verloren, kregen een eenmalige contante betaling van CAD 7,500 (ongeveer EUR 5,103). De deelnemers aan het experiment konden dit geld besteden zoals ze wilden. De resultaten waren verbluffend! Gemiddeld gaven geldontvangers 52% van hun geld uit aan eten en huur, 15% aan andere zaken zoals medicijnen en rekeningen, en 16% aan transport en kleding. Ter vergelijking: de uitgaven voor alcohol, sigaretten en drugs daalden met gemiddeld 39%. Volgens onderzoeksgegevens heeft het project het opvangsysteem in de loop van het jaar ongeveer CAD 8,100 (ongeveer 5,511 EUR) per persoon bespaard. De resultaten van dit experiment leiden tot een heroverweging van de efficiëntie van het bestaande sociale systeem.

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/new-leaf-project-results-1.5752714

 

Een andere bekende is het Mincome-experiment in Canada, dat plaatsvond in de jaren zeventig. Analyse van de resultaten, gezondheidseconoom Evelyn vergeet bleek dat de gezondheid van de projectdeelnemers in vier jaar tijd aanzienlijk was verbeterd. Er was een daling van 8.5% in ziekenhuisopnames en een vermindering van bezoeken aan huisartsen - er waren minder alcoholgerelateerde ongevallen en ziekenhuisopnames vanwege psychische problemen.

“Ik wilde zien of iets aan armoede doen een impact heeft op de gezondheid van mensen en deze resultaten zijn heel interessant. Een reductie van 8.5% over vier jaar is behoorlijk dramatisch”, geeft E. Forget toe.

https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment

Het gaat er dus om het gezondheidssysteem te ontlasten van patiënten (en dus ook de kosten van het gezondheidssysteem te verminderen), wiens gezondheidstoestand verbeterde door een regelmatig gegarandeerd inkomen, wat op zijn beurt de keuze voor een gezondere levensstijl bevorderde.

 

Veranderingen in levensstijl

Stress, ondervoeding en ongezonde voeding kunnen leiden tot verschillende soorten ziekten. Moderne levensstijl en inkomensniveau in Letland leggen een enorme druk op het gezondheidssysteem. In 2019 was meer dan 26% van de Letse bevolking onder de armoederisicodrempel gedaald. Covid-19 pandemie volgde met alle gevolgen van dien in 2020.

De GMI van € 109 is vier keer kleiner dan de armoederisicogrens. Het drijft velen in een impasse waaruit het onmogelijk is om eruit te komen zonder hulp van buitenaf. Letland is ook een van de landen waar mensen lange tijd in een stressvolle situatie leven, meer dan een kwart van de bevolking van het land kan zich geen gezond voedsel veroorloven, om nog maar te zwijgen van andere huishoudelijke dingen.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen stimuleert de betrokkenheid van mensen bij het verbeteren van hun leven. Uit de tot nu toe uitgevoerde ubi-experimenten kan worden geconcludeerd dat de baten aanzienlijk groter zijn dan de in het sociale systeem geïnvesteerde middelen. Mensen gebruiken het betaalde basisinkomen efficiënter dan het socialezekerheidsstelsel van de staat kan bieden. Met de introductie van UBI kunnen we niet alleen sneller herstellen van de effecten van Covid-19, maar kunnen we ons ook voorbereiden op verschillende veranderingen. Een daarvan is gerelateerd aan automatisering en robotisering.

 

Automatisering, robotisering en werk

De website futurism.com bevat informatie over de beroepen die risico lopen op robotica en kunstmatige intelligentie (AI), evenals de landen die het meeste risico lopen. Zo lopen bijvoorbeeld 99% van de verzekeringsmedewerkers, 97% van de landarbeiders, 88% van de bouwvakkers, 97% van de fastfoodmedewerkers, 79% van de chauffeurs en 68% van de postbodes het risico van robotica en AI. kunnen hun baan verliezen als gevolg van automatisering, robotica en AI.

(https://futurism.com/images/universal-basic-income-answer-automation).

 

Elke dag voelen we steeds vaker impact van robotica, bijvoorbeeld bij zelfbedieningskassa's van supermarkten. Iedereen onder ons die gebruik maakt van zelfbedieningskassa's krijgt uiteraard geen korting op producten. Een dergelijke automatisering van werk komt alleen winkeliers ten goede - het is niet nodig om een ​​werknemer in dienst te nemen, geen betaald verlof, het is niet nodig om hun werknemers te stimuleren hun taken beter uit te voeren, niet ziek te worden en geen betere arbeidsomstandigheden of hogere lonen te eisen. Een geautomatiseerde werkplek vereist geen sociale bijdragen en kan ook 24/7 gebruikt worden – het enige wat je nodig hebt is regelmatig onderhoud. Er is nu vooral vraag naar robots, nu er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat u ziek wordt tijdens een pandemie.

Volgens de website van de Europese Commissie zou 45-60% van alle werknemers in Europa zichzelf vóór 2030 door automatisering kunnen vervangen. Mensen hebben zowel tijd als geld nodig om een ​​nieuw beroep te leren of nieuwe vaardigheden te verwerven. De ervaring van Letland leert dat een werkgever meestal kiest voor een reeds opgeleide werknemer. Het opleiden van medewerkers kost tijd, dus geld voor de ondernemer.

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Letland bedroeg het werkelijke werkloosheidspercentage in Letland in mei van dit jaar 7.9%, wat betekent dat er werknemers met de nodige vaardigheden konden worden gevonden. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met het potentieel voor automatisering en robotisering, waardoor velen werkloos zullen worden. Een onvoorwaardelijk basisinkomen als alternatief zou financiële zekerheid bieden en ook mogelijkheden om flexibel te zijn - om nieuwe vaardigheden te verwerven bij het zoeken naar vacatures.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en

 

Waarschijnlijk zullen velen beweren dat als een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt ontvangen, mensen niet zullen werken. Ja, mensen zullen niet werken, maar alleen bij een slechte werkgever die onvoldoende lage lonen betaalt of de arbeidswetten en -moraal niet volgt. Volgens Jaanus Nurmoja, coördinator van het Estse Europese burgerinitiatief “Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU”, zal niemand meer als prostituee werken en zou een dergelijk scenario werkelijkheid kunnen worden.

Bewijs uit proefprojecten toont aan dat mensen meer werken dan voordat ze een ubi ontvingen. Het werk werd stopgezet door jonge moeders die hun kinderen langer willen opvoeden, kinderen die door geldgebrek gedwongen zijn te werken in plaats van naar school te gaan. Jongeren die gestopt zijn met werken en zich volledig willen uitleven in het studeren. Ongeveer 2-3% van alle basisinkomens valt om bovengenoemde redenen uit. Vraag uzelf af, wat zou u doen als u elke maand een ubi zou ontvangen? Zou je niet meer werken? Misschien blijf je doorwerken, zelfs voor een relatief laag loon, als het je hart is, als je gewaardeerd wordt op de werkvloer, als je tevreden bent met het werk. Het basisinkomen zorgt voor de nodige stabiliteit.

 

Brengt verschillende relaties in evenwicht

UBI brengt verschillende relaties in evenwicht omdat het elk individu in staat stelt een gelijkwaardige positie in te nemen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om 'nee' te zeggen tegen een slechte werkgever en gewelddadige relaties. Het biedt ons een basis om ook de interne markt van het land te ontwikkelen. Velen van ons zouden een product kopen dat in Letland is gemaakt, als het niet te duur zou zijn voor onze portemonnee. Velen van ons die gedwongen waren te vertrekken om geld te verdienen, zouden in Letland weer tot leven komen. Velen zouden hun eigen bedrijfje beginnen; iets nieuws leren, enzovoort. Velen zouden hun eigen bedrijfje beginnen; iets nieuws leren, enz. We zouden elkaar helpen, zouden genereus en humaan zijn, want dat is de menselijke natuur. En zelfs belastingbetalingen aan de staatsbegroting zouden toenemen omdat er meer cashflow zou zijn.

De lonen stagneren lange tijd en de staat handhaaft deze stagnatie door een laag minimumloon vast te stellen. Waarom meer betalen als je volgens de wet in dienst mag worden genomen voor een salaris van 500 euro plus sociale premies van zo'n 170 euro, ondanks het feit dat het voorhanden loon onder de armoederisicogrens valt. Als je wilt overleven, werk je zelfs voor het minimumloon. Maar het is geen leven dat een mens waardig is – een werkende arme zijn. Een dergelijke situatie bestaat niet alleen in Letland. De mensheid zoekt zijn manier om te blijven. Daarom praten zoveel Europeanen nu over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU.

Alles is met elkaar verbonden. Met een onvoorwaardelijk basisinkomen konden we met één schot meerdere konijntjes afschieten. Met de betaling van het ubi profiteert de staat in zeer grote mate, aangezien een deel van zijn functies door de burgers zelf zal worden vervuld. Zo is het opvoeden van wezen in instellingen niet meer nodig, omdat er dan genoeg pleegouders zijn die het zich kunnen veroorloven om meerdere kinderen groot te brengen. Of een ander voorbeeld, als we UBI hadden, zouden we milieuvriendelijke producten kunnen kopen. We zouden ons kunnen concentreren op het werken in verschillende samenlevingen en verenigingen en verschillende problemen oplossen.

En ja, de democratie zou kunnen floreren, omdat we genoeg geld zouden hebben om kranten en tijdschriften te kopen, er zou hoogwaardige journalistiek ontstaan, omdat de pers niet afhankelijk zou zijn van economische groepen en advertenties, maar de mensen die in Letland wonen, zouden ze kopen.

UBI is ook een kwestie van nationale veiligheid. Mensen in nood hebben meer kans om misdaden te plegen. Mensen in armoede zijn eerder geneigd extremistische oproepen en populisten te volgen, zijn eerder bereid om voor geld of beloofde voordelen te stemmen, verliezen hun vertrouwen in de staat en de media en geloven eerder in verschillende nepnieuws- en complottheorieën. Het is voor ons belangrijk dat dit niet gebeurt.

 

Een korte blik op de geschiedenis van het basisinkomen

Zoals vermeld op de site https://basicincome.org/history/, werd het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor het eerst verwoord door Thomas Spence in de late 18e eeuw en door Joseph Charlier in het midden van de 19e eeuw. Het basisinkomen was het onderwerp van een tijdelijk nationaal debat in Engeland rond 1920 en in de Verenigde Staten rond 1970 (ook invoering van een basisinkomensexperiment zoals Mincome). Rond 1980 hervatte het debat in West-Europa en verspreidde het zich langzaam, maar sinds 2016 wint het wereldwijd aan populariteit.

Andrew Yang, de kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, had voorgesteld om een ​​basisinkomen van $ 1,000 in te voeren voor elke Amerikaanse burger ouder dan 18 jaar, waarbij hij economische efficiëntie als zijn pre-verkiezingsplatform noemde. Geschat wordt dat het betalen van een dergelijk bedrag aan volwassenen in de Verenigde Staten de economie in acht jaar tijd met $ 2.48 biljoen zou kunnen stimuleren en het BBP met 12.56% zou verhogen.

(https://www.cnbc.com/2017/08/31/1000-per-month-cash-handout-would-grow-the-economy-by-2-point-5-trillion.html).

 

Vóór het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen was er echter sprake van een gegarandeerd minimuminkomen. Er wordt aangenomen dat Joannes Ludovicus Vives (1492-1540), een goede vriend en humanist van Thomas More (1478-1535), de eerste was die pleitte voor een basisinkomen en een gedetailleerd schema ontwikkelde op basis van zowel theologische als pragmatische overwegingen. Hij kan worden gezien als de ware vader van het idee van een door de staat gerunde minimuminkomensregeling en de voorloper van veel moderne staatssteunregelingen.

In een boekje opgedragen aan de burgemeester van Brugge in 1526 onder de titel the De Subventione Pauperum (Over de hulp aan de armen), stelde JL Vives voor dat de gemeentelijke overheid de verantwoordelijkheid zou krijgen om een ​​bestaansminimum te verzekeren voor al haar inwoners, niet op grond van rechtvaardigheid, maar omwille van een effectievere uitoefening van moreel vereiste liefdadigheid.

De argumenten van Vives inspireerden waarschijnlijk de leiders van de Vlaamse stad Ieper, aangezien het een paar jaar later een soortgelijk plan invoerde. Het moedigde aan om op een andere manier te denken en te handelen om de armen te ondersteunen. Vives' traktaat is de eerste systematische uitdrukking van een lange traditie van sociaal denken en institutionele hervormingen, en getuigt van publieke sympathie. Ondanks de moeilijkheden en twijfels maakten denkers van die tijd publieke hulpverlening een essentiële functie van de overheid.

In zijn boek L'Esprit des Lois (1748) schrijft Montesquieu: “De staat is al zijn burgers een veilig levensonderhoud, voedsel, geschikte kleding en een manier van leven verschuldigd die hun gezondheid niet schaadt'.

Deze gedachtegang leidde uiteindelijk tot het opzetten van alomvattende, nationaal gefinancierde regelingen voor een gegarandeerd minimuminkomen in een groeiend aantal landen, het meest recentelijk het Italiaanse inkomen van burgerschap (2019) en Spanje ingreso minimo vital (2020).

 


Deze informatie is opgesteld met de steun van het "Active Citizens Fund" - programma van de Europese Economische Ruimte (EER) en het Noorse financieringsmechanisme. De inhoud van de publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerders van het project “Introductie van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU” in Letland” – Vereniging “Vecdaugavieši”; projectnummer: AIF/202/R/31.

https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti/eiropas-pilsonu-iniciativas-beznosacijumu-pamatienakumu-ieviesana-visa-es-aktualizesana-latvija.html

 


Voor het eerst gepubliceerd op 10.07.2021 op https://www.latviesi.com/jaunumi/kas-ir-eiropas-pilsonu-iniciativa-sakt-beznosacijuma-pamatienakumu-visa-es

De eerste UBi4ALL-loterijwinsten gaan naar Frankrijk

De winnaar van de eerste loterij voor het basisinkomen, georganiseerd door de NGO UBI4ALL, is Lucie Paulin, een jonge Française die haar studie heeft afgerond en op zoek is naar een passende baan. Vanaf begin juli krijgt ze gedurende het jaar een burgersalaris van 800 euro per maand. De rest die deze keer niet gewonnen hebben, doen automatisch mee aan de volgende trekking, ze hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

Het inschrijfformulier wordt geopend voor nieuwe deelnemers op 17 juni om https://ubi4all.eu . Dezelfde portal heeft ook een formulier voor het doen van donaties. De nieuwe loterij zal plaatsvinden zodra er weer 9,600 euro uit donaties is opgehaald.

Aan het einde van de video-uitzending op 16 juni riep Helwig Fenner, de projectleider, iedereen op om zich aan te sluiten bij het Europees burgerinitiatief voor de onvoorwaardelijke invoering van het basisinkomen in de lidstaten van de Unie. De https://sign.eci-ubi.eu initiatief kan voor nog een jaar worden ondertekend, tot 25 juni 2022. De Europese Commissie heeft de deadline twee keer verlengd, omdat de coronapandemie het aanzienlijk moeilijker heeft gemaakt om handtekeningen te verzamelen.

Bijna 16 duizend mensen uit de hele Europese Unie namen deel aan de eerste trekking van het Europese burgerschap. Er waren de meeste Grieken (4090), maar gezien de bevolking waren de meest actieve deelnemers Letten, dat waren er slechts een paar honderd minder dan de Grieken.

Op de foto: deelnemers aan de UBI4ALL-loterijvideo-uitzending. De eerste winnaars van de trekkingen van de Duitse organisatie Mein Grundeinkommen delen hun ervaringen in de middelste rij rechts en in de onderste rij links. UBI4ALL is ontstaan ​​naar het voorbeeld van de Duitsers.

Auteur: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

Verdere uitbreiding voor het verzamelen van handtekeningen geïmplementeerd door de EU-commissie

DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2020/1042 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor het verzamelen, de verificatie en de onderzoeksfasen waarin is voorzien in Verordening (EU) 2019/788 over het Europees burgerinitiatief met het oog op de uitbraak van COVID-19, en met name artikel 1, lid 2,

 

 

Om die redenen kan worden geconcludeerd dat voor 5 initiatieven waarvan de inzamelperiode op 1 mei 2021 liep, aan de voorwaarden voor het verlenen van verlenging van de inzameltermijnen is voldaan. Die inzameltermijnen dienen daarom met drie maanden te worden verlengd.

 

De nieuwe einddata van de inzamelperiodes voor de volgende initiatieven zijn als volgt:

 

 • het initiatief getiteld 'STEMMERS ZONDER GRENZEN, volledige politieke rechten voor EU-burgers': 11 juni 2022;
 • het initiatief 'Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU': 25 juni 2022;
 • het initiatief 'Libertà di condividere': 1 augustus 2022;
 • het initiatief 'Right to Cure': 1 augustus 2022;
 • het initiatief getiteld 'Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op praktijken van biometrische massasurveillance': 1 augustus 2022;
 • het initiatief 'Groene Tuindaken': 1 augustus 2022.

 

 

Nieuw onderzoek: ECI onbekend in de meeste Europese landen

Nieuwe enquête: Burgers kennen hun rechten op medezeggenschap in de EU-politiek nog steeds niet

Een Europese alliantie van 17 Europese burgerinitiatieven en organisaties roept op tot de officiële verlenging van Europadag op 9 mei tot "EU-ondertekeningsdag" om de deelname van de burgers aan het beleid van de Europese Unie te versterken.

Met een bekendheidsniveau van 2.4% is het Europees burgerinitiatief (EBI) als instrument voor politieke medezeggenschap in de Europese Unie vrijwel onbekend onder de bevolking, volgens een huidige representatieve YouGov-enquête in Duitsland, Italië, Finland en Portugal.

Als er in de hele EU een miljoen geldige handtekeningen worden verkregen, kunnen burgers hun voorstellen voor nieuwe wetten rechtstreeks bij zowel het EU-parlement als de EU-Commissie indienen. Naast de hoorzitting zijn beide instellingen verplicht een schriftelijke verklaring af te leggen. Dit maakt het veel effectiever dan bijvoorbeeld een petitie aan de Bondsdag.

Een ECI moet worden geregistreerd door een groep van ten minste zeven organisatoren in de hele EU. Het verzamelen van handtekeningen is beperkt tot een jaar, is ook online mogelijk en moet voldoen aan een minimumquorum in ten minste zeven EU-staten.

“Er moet ook voldoende financiële steun zijn voor Europese burgerinitiatieven voor infrastructuur en professionele ondersteuning. Burgers kunnen dit niet op vrijwillige basis doen als er geen grote organisatie achter zit " legt Ronald Blaschke uit van het EU-organisatieteam van ECI UBI en coördinator voor Duitsland.

Sinds de introductie in 2012 zijn slechts zes (van de 78 rode.) Europese burgerinitiatieven erin geslaagd de hoge hindernissen te overwinnen. "Als de Europese Commissie de participatiemogelijkheden van mensen serieus neemt, moet ze veel krachtigere maatregelen nemen om een ​​succesvolle implementatie te garanderen en om de bekendheid van het EBI als een effectief instrument van politieke medezeggenschap in de EU te vergroten" vraagt ​​Klaus Sambor uit Oostenrijk, een van de initiatiefnemers van het lopende EBI voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU, dat sinds september 117,000 ongeveer 2020 handtekeningen heeft verzameld.

De EU-brede alliantie, die als een onmiddellijke maatregel oproept tot de oprichting van 9 mei als "EU Sign Day", bestaat uit: ECI Onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU, ECI StopGlobalWarming, ECI Voters Without Borders, ECI Freedom To Share, ECI Save Bijen en boeren, ECI Reclaim Your Face en elf andere maatschappelijke organisaties in de EU.

www.eusignday.eu

Gehechtheid YouGovSurvey - Samenvatting

Voor het Europees burgerinitiatief (EBI) voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de EU hebben we goed nieuws: de Europese Commissie heeft de periode voor het verzamelen van handtekeningen voor onze EBI met drie maanden verlengd.

Dat betekent dat de ondertekening van het initiatief op 25 december eindigt. 2021

De reden hiervoor wordt gegeven door de Corona-situatie, waar het niet zo eenvoudig is om in het openbaar in contact te komen met mensen om hen bewust te maken van onze ECI.

Het Europees burgerinitiatief voor onvoorwaardelijke basisinkomens is het enige dat door de EU is geregistreerd voor het ubi. Het is de enige die ook concrete wettelijk bepaalde wetsgevolgen heeft - als het EBI succesvol is.

 

Het delen van foto's op sociale media is een grote hulp

Heeft u ideeën voor afbeeldingen of wilt u een vertaalde afbeeldingstekst, neem dan contact met ons op via de Contactformulier.

Alle afbeeldingen zijn gemaakt door ons team op canva.com. Lees de Licentieovereenkomst voor gratis media voor Canva-ontwerpen.

De ECI-UBI-logo's (2013/2020) zijn beschikbaar voor gebruik onder CC BY-SA Attribution + ShareAlike

ECI-UBI-logo 2020/2021

Slechts een paar dagen voordat het begint!

Bijna elk land in Europa is klaar voor de start van het European Citizens Initiative. Sommige landen hebben een landelijke website ontwikkeld met extra informatie over het Initiatief en het Basisinkomen.


Bij voorbeeld
De Duitsers hebben een geweldige site gemaakt met veel informatie:  ebi-grundeinkommen.de

"Pour les gens Francophone", hiervoor is een video gemaakt: Les Gens

Denk je dat de vertalingen niet goed zijn gedaan?

Sommige reacties van bezoekers gaan over de slechte vertalingen van onze native Engelse webpagina's. Ze worden automatisch gemaakt door Google Translate. We kunnen de vertalingen corrigeren. U kunt helpen met het aanpassen van die pagina's door contact op te nemen met uw nationale coördinator of webmaster via ons contactformulier.

We hebben een speciaal programma om de taal van de online pagina's te bewerken.

Heb je het ECI-UBI al getekend en ben je een van de miljoen geworden?

%d bloggers als volgt uit: