Papieren formulieren voor het ondertekenen van het ECI-UBI

VERORDENING (EU) 2019/788 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 over het Europees burgerinitiatief (Voor de EER relevante tekst)

(31) Verordening (EU) 2016/679 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening. In dat verband is het omwille van de rechtszekerheid passend te verduidelijken dat de vertegenwoordiger van de groep organisatoren of, indien van toepassing, de juridische entiteit die is opgericht om het initiatief te beheren, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bij het verzamelen van steunbetuigingen, e-mailadressen en gegevens over de sponsors van de initiatieven, en voor verificatiedoeleinden en certificering van steunbetuigingen, en om de maximale periode te specificeren waarbinnen de persoonlijke gegevens die voor een initiatief zijn verzameld, kunnen worden bewaard. In hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke moeten de vertegenwoordiger van de groep organisatoren of, in voorkomend geval, de juridische entiteit die is opgericht om het initiatief te beheren, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten alle passende maatregelen nemen om te voldoen aan de opgelegde verplichtingen door Verordening (EU) 2016/679, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de verwerkingsactiviteiten, de verstrekking van informatie en de rechten van betrokkenen.

We willen duidelijk maken dat elke nationale coördinator en plaatsvervanger van onze EBI de activisten in zijn land moet uitnodigen om niet alleen online handtekeningen te verzamelen, maar ook op papier. De verzamelde papieren formulieren moeten per aangetekende post naar de nationale coördinatoren worden gestuurd, alleen naar het adres dat ze aan hun activisten zullen geven.

Voorbeeld voor OOSTENRIJK: postadres is: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Box nummer xx, ECI-UBI-landcode)

De ondertekende papieren formulieren moeten op een veilige plaats worden bewaard.

Voor de veiligheid op papieren formulieren is de volgende „Verklaring voor het gebruik van papieren formulieren“ belangrijk om aan de activisten te geven (in de taal van het land):

„AFWERKING van het verzamelen van handtekeningen op papier voor het EUROPEES BURGERSINITIATIEF“ START Onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Voor papieren formulieren volgens bijlage III deel A of deel B van de ECI-voorschriften:

  • Alle velden moeten worden ingevuld! Alleen dan is de stem geldig
  • Schrijf leesbaar en in hoofdletters! Onleesbaar worden niet meegeteld.
    Houd er rekening mee dat u maar één keer kunt tekenen! Als iemand later online wil tekenen of al online heeft getekend, mag hij niet op papier tekenen.
  • Niets op het formulier mag op het formulier worden gewijzigd of verwijderd!

Het is de verzamelaars / derden niet toegestaan ​​kopieën te maken van ondertekende papieren formulieren of de gegevens te gebruiken! (Ze zijn verantwoordelijk voor gegevensbeveiliging)

Moesten de ingevulde formulieren meegaan?

De papieren formulieren die worden ingevuld met persoonlijke gegevens, moeten naar uw nationale coördinatoren worden gestuurd. Als u dat niet doet, kunnen ze niet worden opgeteld bij het totale aantal handtekeningen. De adressen staan ​​op deze speciale pagina.

Opmerking:

Ten minste twee maanden na het einde van de verzameltijd moeten alle in papieren vorm verzamelde handtekeningen worden geüpload en de Commissie moet hierover worden geïnformeerd. De concrete procedure wordt later bekend gemaakt, nadat dit met de Commissie is verduidelijkt en de tests zijn uitgevoerd.

Download papieren formulieren

Landelijke coördinatoren kunnen de papieren formulieren downloaden op deze pagina. Het is beveiligd met een wachtwoord. Als u papieren formulieren wilt, neem dan contact op met uw nationale coördinator via ons webformulier

%d bloggers als volgt uit: